Hvalpe

Aktiviteter

1. Formål

Formålet med Markprøveudvalget er at etablere et udvalg, der kan stå som arrangør af Dansk Breton Klubs (DBK) markprøver og apporteringsprøver.

2. Organisation

2.1. Markprøveudvalget vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen markprøveudvalgets medlemmer.

2.2. Markprøveudvalget vælger selv sin formand. Beslutninger inden for markprøveudvalget afgøres ved simpelt stemmeflertal.

2.3. Markprøveudvalgets medlemmer får hver tildelt en af nævnte 3 regioner. (Nord- og Midtjylland * Sydjylland og Fyn * Øst for Storebælt).

2.4. Markprøveudvalgets medlemmer refererer til et af bestyrelsesmedlemmerne.

2.5. Markprøveudvalgets medlemmer skal være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

2.6. Et markprøveudvalgsmedlem kan uddelegere opgaverne med at arrangere prøver i vedkommendes region. Vedkommende markprøveudvalgsmedlem har dog det overordnede ansvar, således at prøven afholdes i henhold til trufne aftaler og retningslinier.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs forårsmarkprøve. D

ommere inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til de af FJD og DJU vedtagne retningslinier for afvikling af markprøver.

3.2. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs efterårsvinderprøve. Dommere inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til de af FJD og DJU vedtagne retningslinier for afvikling af vinderprøver samt for DJUs retningslinier for afregning af vildt og terræn.

3.3. Markprøveudvalget står som arrangør af DBKs apporteringsprøver opdelt på regioner.

3.4. Markprøveudvalget skal opfordre lokale klubmedlemmer til at arrangere dressurkurser, apporteringstræning samt træningsture med markarbejde.

3.5. Prøvernes økonomi.
For hver prøve opstilles et regnskab på en af kassereren udleveret regnskabsblanket. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer senest 3 uger efter prøvens afholdelse. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden prøvens afholdelse, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.6. Markprøveudvalget aflægger en fyldig beretning for dets arbejde på DBKs generalforsamling.

11.11.2003

2020 UniQlogo

Gå til toppen