Hvalpe

Aktiviteter

1. Formål

Formålet med Hubertusudvalget er at etablere et udvalg, der kan stå som arrangør af Dansk Breton Klubs (DBK) Hubertusprøve.

2. Organisation

2.1. Hubertusprøveudvalget vælges af DBKs bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælger/genvælger bestyrelsen Hubertusudvalget

2.2. Hubertusprøveudvalgets /medlem/medlemmer refererer til et af bestyrelsesmedlemmerne.

2.3. Hubertusprøveudvalgets medlem/medlemmer skal være loyale over for de love og retningslinier, der er vedtaget i DBKs regi.

2.4. Hubertusprøvemedlemmet kan uddelegere opgaven med at arrangere prøve. Vedkommende Hubertusprøveudvalgsmedlem har dog det overordnede ansvar, således at prøven afholdes i henhold til trufne aftaler og retningslinier.

3. Arbejdsopgaver

3.1. Hubertusprøveudvalget står som arrangør af DBKs Hubertusprøve

3.2 Dommer inviteres efter beslutning i bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til DBK's retningslinjer for afholdelse af Hubertusprøve

3.3 Hubertusprøve medlem/medlemmer skal sikre et egnet terræn til afholdelse af Hubertusprøve.

3.4 Hubertusprøvemedlemmet skal sikre sig evt. dispensationer og tilladelser er medbragt og godkendt til prøven.

3.4. Prøvens økonomi:
Der opstilles et regnskab på en af kassereren udleveret regnskabsblanket. Regnskabet tilsendes klubbens kasserer senest 3 uger efter prøvens afholdelse. Til regnskabet vedhæftes attesterede bilag og kvitteringer for samtlige poster.
DBKs bestyrelse opstiller retningslinier for hvor store beløb, der kan afholdes til de enkelte udgiftsposter. Disse retningslinier skal overholdes. Såfremt der er problemer med at overholde de aftalte udgiftsrammer, skal kontaktpersonen i bestyrelsen kontaktes inden prøvens afholdelse, så der kan blive truffet den nødvendige beslutning.

3.5 Hubertusprøveudvalget bestiller præmieglas og sikrer at diverse vandrepokaler bliver hjemkaldt til prøven senest 1 mdr. før prøvens afholdelse

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen