Hvalpe

Aktiviteter

Formål

Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at skabe yderligere bedømmelsesgrundlag for udvælgelse af avlsmateriale.

Adgang til prøven har alle stambogsførte bretons, der har bestået DJU's almindelige anerkendte apporteringsprøve. Ejer og fører skal være medlem af Dansk Breton Klub.

Resultatet af prøven "1.","2.-","3.-præmie" eller "ikke bestået" registreres i hundens præmieregister i Dansk Kennel Klub.

Almindelige bestemmelser:

1. Det er forbudt, at hunden under prøven har koral eller lignende halsbånd på, samt at føreren bærer dressurpisk eller stok, når hunden er fremme. Dommeren kan dispensere herfra. Afstraffelse af hunden under afprøvningen er forbudt. Alle hunde, der ikke er fremme til bedømmelse, skal føres i line. Alle førere og andre tilstedeværende skal nøje følge prøvelederens anvisninger m.h.t. ruter til prøvesteder, afstand til hunde under bedømmelse o. lign.

2. Under prøven må hunden ikke skifte fører.

3. Syge hunde skal afvises, og for sådanne hunde tilbagebetales indskud ikke. Løbske tæver skal fjernes fra prøveområdet. Løbske tæver kan dog deltage i prøven under forudsætning af, at de først ankommer til prøveområdet, når de øvrige hunde er færdigbedømt.

Apporteringsprøvens afvikling:

Prøven udformes således, at den i videst muligt omfang nærmer sig forholdene under jagtudøvelse og omfatter:

1. Apportering af 2 udlagte emner i tæt vegetation over dybt vand
2. Apportering af 2 udlagte emner i tæt vegetation. Ved apport skydes over hunden.
3. Apportering af kanin efter ca. 250 meter slæb.

Bedømmelsesregler:

Ved bedømmelsen gives følgende karakterer:

Særdeles godt 4
Godt 3
Tilstrækkeligt 2
Mangelfuldt 1
Uantageligt 0

Dommeren giver karakterer i underdisciplinerne i hver af de tre apporteringsopgaver. De for de forskellige underdiscipliner tildelte karakterer bliver ganget med en faktor (fk), som er en værdi for den betydning og sværhedsgrad, man tillægger den pågældende underdisciplin. Herved fremkommer det tildelte pointstal.

1. Apportering af to emner over dybtvand (faktor)
a. Apportering af to udlagte emner fk 4
b. Effektivitet og lydighed ved vandarbejde fk 3
c. Vildtbehandling (greb og aflevering fk 2

2. Apportering af to udlagte emner i tæt vegetation
a. Apportering af to udlagte emner fk 4
b. Effektivitet og vedholdenhed i søg efter apport samt lydighed fk 3
c. Vildtbehandling og ro i skud. fk 2

Apportering af kanin efter slæb
a. Apportering af kanin efter slæb fk 4
b. Slæb (hundens evne til og iver efter at følge sporet) fk 3
c. Vildtbehandling fk 2

Præmieringsregler

1. præmie kræver mindst 90 points, mindst 44 apporteringspoints og ingen karakter under 2 i nogen discipliner.

2. præmie kræver mindst 75 points, dog mindst 44 apporteringspoints, heraf ingen karakter under 2 i apportering.

3. præmie kræver mindst 60 points, dog mindst 36 apporteringspoints, heraf ingen karakter under 2 i apportering

Ikke bestået tildeles den hund, der ikke opnår mindst 3. præmie. Ligeledes kan den hund, der får karakteren 0 i een disciplin, ikke bestå prøven. En sådan hund udgår af prøven og afprøves ikke i evt. efterfølgende discipliner.

Bedømmelsesgrundlag

1. Apportering af 2 udlagte emner i tæt vegation over dybt vand

Der anvendes friske kolde duer eller svømmeænder. Dommeren afgør, hvornår udskiftning af emnerne skal finde sted.

To emner udlægges uset af fører og hund med en indbyrdes afstand af ca. 20 meter i vegetation og mindst 30 meter fra standpladsen, således at hunden skal svømme mindst 20 meter for at kunne gennemføre apporten. Området, hvor emnerne er udlagt, udpeges for føreren, der ligeledes& får anvist begrænsningerne for bevægelsesfrihed. Der afgives ikke skud. Ved bedømmelsen lægges der foruden selve apporteringen vægt på vandpassion, hundens evne til villigt at lade sig dirigere efter anvisning fra dommeren og holde kontakt, vildtbehandling og aflevering.

a. Ved karaktergivningen gives 4 for apportering af begge emner, 2 hvis kun det ene emne apporteres.

b. Karakteren for effektivitet og lydighed ved vandarbejde fradrages 1 karakter pr. stenkast el. lign., hvormed føreren søger at dirigere hunden. Tilråb, brug af fløjte og armbevægelser er tilladt. Overdreven brug af fløjte og tilråb giver fradrag i karakteren. Vedholdenhed i søg og vandpassion dømmes efter frit skøn.

c. For at opnå karakteren 4 i vildtbehandling skal hunden fatte fuglen med et fast greb om kroppen. Såfremt hunden lægger emnet fra sig og ryster sig fratrækkes 1 karakter. Derimod er det tilladt hunden at ryste sig uden at slippe emnet, samt at den skifter greb uden at lægge emnet fra sig. Aflevering (stående eller siddende) skal foregå mindst 5 meter fra vandkanten.

2. Apportering af 2 udlagte emner i tæt vegetation

Som apportemner bruges friske kolde duer eller hønsefuglevildt. Udskiftning som under 1.& Terrænet skal have tæt bundvegetation, dog bør tornet krat og tæt vegetation af tidsler og nælder undgås. Apportemnerne udlægges med en indbyrdes afstand af mindst ca. 20 meter og mindst ca. 30 meter fra standpladsen. Udlæggelsen sker uset af fører og hund. Dommeren skal kunne se hunden, når den er ved apportemnerne, men føreren må ikke kunne se hunden, når den er ved apportemnerne. Området, hvor apportemnerne er udlagt, udpeges for føreren,& der ligeledes får anvist begrænsningerne for sin bevægelsesfrihed. Der afgives et skud, når hunden nærmer sig føreren med det første apportemne.

a. Ved karaktergivningen tildeles 4 for apportering af begge emner. Såfremt der kun apporteres et emne, gives karakteren 2.

b. Effektivitet, Vedholdenhed og lydighed bedømmes efter et frit skøn
c. Vildtbehandling. Apportemnet skal fattes med et godt greb om kroppen. Hvis hunden - selv kortvarigt - lægger apportemnet fra sig, reduceres karakteren med 1. Grebskifte er tilladt, såfremt det gøres uden at lægge apportemnet. Der forlanges siddende aflevering

Det er tilladt, at hunden kortvarigt vender sig for at orientere sig i skuddet, men der fratrækkes points efter dommerens skøn, såfremt hunden derefter skal opmuntres til at fuldføre apporten.

3. Apportering af kanin efter slæb

En kold, frisk kanin, der vejer mellem 1,5 og 2,5 kg. slæbes ca. 250 meter. Slæblinien med to knæk markeres. Slæblæggeren medbringer desuden en tør kanin, som lægges for enden af slæbet. Den slæbte kanin bærer slæblæggeren med sig, idet han skjuler sig for enden af slæbet ca. 20 meter videre. Det er tilladt hunden at passere den udlagte kanin og på slæblæggerens fod at gå frem og apportere den slæbte kanin, der ligger ved slæblæggeren.
Slæbene lægges med en indbyrdes afstand af mindst 50 meter. Slæbene lægges så vidt muligt i medvind. Hunden sættes på sporet på startpladsen og må ikke følges af føreren ud over 20 meter fra startpladsen at regne.

a. Ved karaktergivningen honoreres apportering af kaninen med 4. Der fradrages 1 karakter for hver gang, hunden sættes på sporet.

b. Slæb. Hundens evne til og iver efter at følge sporet dømmes efter frit skøn. En hund, der uden at støtte sig til slæbet kun tilfældigt finder kaninen, apporterer denne og bringer den til føreren, skal have 0 points.

c. Vildtbehandlingen For at få maksimum, skal kaninen fattes med et godt fast greb. Kaninen afleveres siddende.

Rangering af hunde

Bestyrelsen udstikker før årets prøver retningslinier for matchning og rangering af de deltagende hunde.

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen