Hvalpe

Aktiviteter

Referat for bestyrelsesmøde d. 25.09.2010

Tilstede: Søren Stenhøj (referent), Allan Folmer Hansen, Poul Vestervang, Peer Bæch-Laursen og Torben Andreasen

1. KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand Søren Stenhøj (valgt direkte på generalforsamlingen)

Næstformand Torben Andreasen

Sekretær Peer Bæch- Laursen

Poul Vestervang

Allan Folmer Hansen

Bestyrelsen besluttede samtidig at rette henvendelse til Marianne Poulsen om at varetage kassererposten efter Lissi Rasmussen, der ønskede at stoppe. (Marianne Poulsen har efterfølgende sagt ja)

Der blev underskrevet bemyndigelse til Marianne Poulsen i forhold til prokura til klubbens bankkonti.

Søren Stenhøj udarbejder og fremsender oversigt over bestyrelsen og kasserer til relevante institutioner.

Intern revisor Anni Hansen, Stevns, har meddelt at hun træder tilbage. Suppleant Mogens Langvad intræder istedet. Søren anbefalede, at man finder en ny revisor på Sjælland, da Marianne bor på denne dejlige ø.

Fornyet konstituering af avlsrådet afventer bestyrelsen behandling af skitse til handlingsplan for avl med bretons i Danmark, jf. Punkt 3.

2. KORT EVALUERING AF FORÅRET – PRØVER, FJD OG DJU

DBK´s prøver og udstillinger

Hovedprøven i det Sønderjylland med standkvarter ved Rødekro var godt arrangeret. Stor ros til Peer og Allan. Selv efter en hård og brutal vinter var der tilpas med fugle på de fleste terræner. Prøven gav et fornuftigt overskud.

Udstillingen i Hillerød og i Vissenbjerg var i år tilløbsstykker med et flot fremmøde. Begge prøver gav et fornuftigt overskud.

Frijsenborg kom godt fra start med de startvanskeligheder, der må forventes ved et stort nyt tiltag. Det samlede indhold var nok at spænde buen for hårdt. Bestyrelsen er indstillet på at arrangementet fortsætter i samarbejde med de øvrige engelske racer. Der var dog enighed om, at Frijsenborg ikke skal erstatte den jyske udstilling. Allan og Peer er ansvarlige for henholdsvis Frijsenborg og planlægning af egen udstilling i 2011.

De 3 apporteringsprøver var velorganiserede, og på Sjælland og i det nordjyske var der et flot fremmøde. Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes der kan skaffes flere deltagere på den fynske prøve.

FJD/DJU

FJD har revideret de interne regler for prøveafholdelse. Det er intentionen, at regler/retningslinier kan samordnes over tid med DJ, DKK og DJU.

Et medlem havde fremkommet med en betragtning om, at han kunne se en tendens til, at der blev flere og flere adskilte prøver for engelske og kontinentale racer. Synspunktet efterprøves hos DJU´s markprøveudvalg.

3. AVL OG AVLSRÅD

Bestyrelsen drøftede kort, hvorledes den skal angribe forslaget fra generalforsamlingen om at fastlægge en handlingsplan for avl med bretons i Danmark, herunder forventningerne til et avlsråd. Torben havde til lejligheden nedfældet nogle strøtanker. Søren og Torben arbejder videre med et lille oplæg til næste møde. Der skal foreligge et oplæg til de kommende vintermøder.

Der blev orienteret om, at AISEC (Europæisk sammenslutning af breton-klubber) har haft et seminar. Der er udarbejdet forskelligt materiale (primært eksteriør), som Poul Valdemar Nielsen er blevet anmodet om at gennemse inden offentliggørelse. Dette behandles ligeledes på næste møde, hvor Poul Valdemar Nielsen inviteres til at drøfte DBK´s position internationalt (europæisk).

4. VINTERMØDER

Bestyrelsen er forpligtet til at gennemføre vintermøder i enten 2011 eller 2012. Bestyrelsen konkluderede, at der bør afholdes vintermøder i 2011. De endelige temaer fastlægges på næste møde, men det ligger selvfølgelig fast, at der er spot på jubilæet i 2013, avl og klubliv.

På initiativ fra enkelte personer med "engelsk" baggrund er der inviteret til vintertræf med udstilling og foredrag til vinter. Bestyrelsen besluttede at bakke op om dette initiativ, men vil afvente beslutning, om arrangementet kan bære et "lokalt" vintermøde, eller om dette skal gennemføres selvstændigt.

Thomas Kristensen har tilbudt sin assistance som praktisk gris.

5. JUBILÆUM 2013 – EN IDESKITSE

Den indledende skitse blev (med forbehold og muligheder for ændringer)

Sted: Sjælland – Stevns og Lolland/Falster

Tid: Weekenden tættest på den 23. september (gl. derby-dato)

Markprøver: Hubertus (fredag), Unghund og Åben Klasse (fredag og lørdag), FCI-prøve (fredag og lørdag), vinderklasse (søndag)

Udstilling: Fredag sen eftermiddag og aften

Temaaften/drop-in: fredag aften

Fest: fransk bondebal i velassorteret lade (lørdag)

Andet: ad hoc

Supplerende: Det undersøges, om der er mulighed for afholdelse af lokale jagtprøver e.l. med fokus på den almene jæger samt to til tre alternative Hubertus-prøver for nyjægere. Sådanne arrangementer samt andre tiltag afholdes på andre tidspunkter end selve jubilæumsarrangementet. De supplerende arrangementer har til formål at sikre, at det almene medlem kan spejle sig i klubben og dens aktiviteter.

Den sjove: Vinen suppleres med en Calvados

Bestyrelsen tilkendegav, at der skal være fokus på prisen og den folkelige indfaldsvinkel..

Ideerne beskrives løbene, men skitsen skal være på plads til generalforsamlingen.

Søren blev anmodet om at advicere den franske præsident om vores ideer, således at franske dommere m.v. kan inddrages i god tid.

6. KASSERERPOSTEN

Der henvises til punkt 1.

7. FJD, DJU, DKK OG DERBY

FJD

Søren gav en kort orientering om iganværende sager. I forlængelse af sidste FJD-møde havde de øvrige engelske klubber udarbejdet en ansøgning om dispensation til DJU om at afholde ekstra vinderklasser i det sene efterår. Søren havde tiltrådt denne ansøgning, som i første omgang ikke havde nydt fremme i DJU. Bl.a. fordi den ikke var fremsendt til ordinær behandling i DJU. Ansøgningen behandles i oktober.

De engelske klubbers indstilling af dommere til DM 2011 med tilhørende ansøgning om dispensation for 2 af dommerne har givet anledning til et åbent brev til FJD´s (og DJU´s) bestyrelse fra en dommer. Brev og svar fra FJD´s næstformand bringes i Jagthunden/Oktober.

Bestyrelsen konkluderede efter en kort drøftelse, at FJD (inkl. den engelske gruppe) må respektere gældende forretningsgange og retningslinier indtil andet aftales.

DJU

Søren kommenterede kort udgangen på klubbens henvendelse til DJU vedrørende den minimale karantæne, som var blevet givet til en hundefører, der havde udvist chikanøs adfærd på diverse hjemmesider og egen blog over for dommerne på forårsmesterskabet. DJU´s formand havde skriftligt klart tilkendegivet, at man vil slå hårdt ned på lignende sager, og at denne sag skulle betragtes som en advarsel.

Bestyrelsen tog meldingen til efterretningen. Sagen var omtalt i Jagthunden/August.

Jens Hansen, Strandby er nu autoriseret markprøvedommer. Bestyrelsen ønsker tillykke. Claus Raahauge går elev på Sjælland. Bestyrelsen drøftede kort om der var andre emner. Bestyrelsen forespørger én af de meget aktive medlemmer i det jyske. Allan og Søren følger op.

DKK

DKK havde udstedt avlsforbud (fremkommet med en henstilling) mod Marki, der – har det vist sig - er død efter sin sidste parring. Dog ikke under selve akten. Der var berettiget tvivl om avlsforbudet var i overensstemmelse med DKK´s egne retningslinier for beregning af Matadoravlsgrænsen. Søren undersøger sagen. Sagen har udelukkende principiel betydning.

DKK har bl.a. på baggrund af en principiel henvendelse fra DBK godkendt en spansk hanhund til avl i Danmark. DBK har dog ikke fået et officielt svar på sin henvendelse i sagen.

Derby

Stor ros til de aktive hundesportsfolk i det sønderjyske som "over night" sørgede for, at det første forårsderby blev gennemført. Rosen gives, uanset de manglende resultater for bretons dette år.
Søren oplyste, at han har henstillet til Poul V (derbyrepræsentant) og til Asger Stein (formand) om at huske også at bruge dommere med rødder i breton. Det er vigtigt, at vi til stadighed deltager i derbyet på alle niveauer.
Søren er blevet udpeget til revisor for Derbyudvalget. Det er nok mest af praktiske årsager, da han bor 15 kilometer fra udvalgets formand.

8. BRETONS OG JAGTHUNDEN

Der fremsendes en anmodning til aktivitetsudvalgene om at medvirke til at nedsætte et redaktionsudvalg for Jaghunden (og Bretons). Bestyrelsen berørte kort, om ikke tiden var inde til at omlægge Bretons´ til et nyhedsbrev.

9. KORT OM NÆSTE ÅR

Hovedprøven afholdes på Sjælland i dagene 1., 2. og 3. april 2011 i de sædvanlige omgivelser i Køge og omegn. Køge Vandrehjem er kontaktet for et tilbud.
Torben har styr på FJD-udstillingen, og dommer er inviteret.
Peer undersøger forskellige muligheder for den jyske udstilling, jf. Punkt 2.

10. NÆSTE MØDE

Afholdes den 17. november 2010 i Nyborg. Ansvarlig Poul V og Søren

Hillerød, den 7. oktober 2010

Søren Stenhøj

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen