Hvalpe

Aktiviteter

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2009
(med forbehold for endelig godkendelse)

Til stede.: Torben Andreassen(TA), Allan Nissen(AN), Poul Vestervang(PV), Søren Stenhøj Jørgensen(SSJ), Peer Bæch-Laursen(PB)

1. Fastlæggelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer
2. Godkendelse af referaterne af 24. august og 5. september 2009.
Godkendt uden kommentarer
3. Opsamling på særlige aftaler

Pokaladministration - Aage har tilbudt at få styr på de fleste pokaler. Brugsklasser o.l. "sælges" til aktivitetsudvalgene.
SSJ, aftaler med Brian Krog hvordan Sallingboens pokalen skal graves, da fadet er lavet af rustfrit stål, evt bog ell. plaketter.
PV. Solvig Pokalen er som alle ved bortkommet, PV har kontakt til en keramiker som har et pænt agerhønsepar. PV taler med Flemming Sørensen om accept.
SSJ+PB, Brugsklasse pokaler udleveres sidste gang i efteråret 2010( til ejendom)
SSJ+PB der har i det forgangne år været store omkostninger til gravering, vi vil overveje at centraliserer dette, for at nedbringe udgifterne.
Tekst til Årets Unge Hund blev gennemgået og godkendt.

Hovedprøve 2010 - kort status v. Allan
AN, kunne meddele at der var styr på terrænerne, han forventede 4 hold fredag(evt5), 6 hold lørdag og 4 hold søndag.
Fredagens afprøvninger vil ligge lidt mere nordligt i et bælte på tværs af Jylland Kolding-Esbjerg.
Lørdagens og søndagens afprøvninger vil foregå i det Sønderjyske
AN, har indbudt dommere,
AN, sender dommerliste til PB.
PB sørger for officiel indbydelse af dommere til hovedprøven og festemiddag.
PB, Standplads for hoved prøven bliver SI-centret Rødekro. Det skal på det kraftigste pointeres at der ikke må medbringe/nydes egne drikkevare. Vi vil blive faktureres proppenge hvis dette ikke overholdes.

Vinderklasse 2010 - kort status v. Peer
PB, Vinderprøven 2009 bliver afholdt i det midtjyske omkring Videbæk, Harry Jensen er terræn ansvarlig. Det bliver d. 25. eller 26. September, det afhænger af hvilken dag ES-Klubben har planlagt. Planlagt dommer liste Ordf. Allan Nissen resten se Bilag1

Hubertus 2010 - kort status v. Torben
TA, har pt. lidt betænkeligheder da har ikke er helt sikker på hvilke af grøder der kommer på de planlagte terræner. TA forventer, at Jan Nielsen kan bistå, hvis det mislykkes på Fyn.

Hovedprøve 2011 - Kort status ved Poul og Søren
PV, standplads bliver sandsynligvis Køge Vandrehjem der er pt. ikke truffet nogen endelig beslutning om terræner.

Vinderklasse 2011 - kort status v. Peer
PB, bliver på Toftegården lørdag 24. September.

FJD-udstilling o.l.
TA, havde på sidste møde foreslået at bruge en udenlandsk dommer evt. tysk, TA har dog besindet sig og Mogens Langvad vil blive indbudt som dommer.

Peer orienterer om det nedsatte udvalg blandt de engelske racer.
PB, orientere om de markedsføringstiltag udvalget arbejder på, bl.a. om en promotion DVD med power point og film klip og om en mulig fælles deltagelse på Frijsenborg Explorer i aug. 2010. DBK afventer derfor beslutning om placering af den jyske udstilling.

4. FJD og DJU
Det forventes at bilag vedrørende forslag til ny forretningsorden o.l. er sendt ud i god tid inden vores møde.
SSJ. Bilag blev fremsendt umiddelbart før mødet, derfor havde alle bestyrelsesmedlemmer ikke haft mulighed for at gennemgå disse detaljeret. SSJ fremhævede derfor de for DBK væsentligste punkter.
Møder i FJD vil fremover blive reduceret så der kun er et fælles-møde og et møde i hver lejr (et for de Kontinentale og et for de Engelske).
Den samlede bestyrelse udtrykte sin bekymring for dette, dels fordi vi ikke tror på at møde frekvensen er tilstrækkelig og dels fordi vi er nervøse for det fælles værdigrundlag - og den fælles fremtid i FJD.

Regelændringer FMR - forslag fra DUV, lodtrækning DM; m.m.
Vi vil have indført at forslag til regelændringer skal i en ide bank, så erfa-grupperne og bestyrelserne har tid til behandle forslagene og at ændringer tidligst kan træde i kraft 12,24 ell 36 mdr. efter vedtagelse, FMR skal jo nødig ændres og trykkes hvert år.
Forslaget om regelændring i forbindelse med lodtrækning, tilslutter DBK sig ikke og stemmer derfor nej.

Herunder vinderklasse (Peer+Allan).
Kun PB-AN havde kommenteret på DGSK´s forslag om at arrangere flere vinderklasser. Punktet diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde.

Søren kommer med et oplæg omkring strategi.
Bilag omkring formelle forhold eftersendes.
Bestyrelsen var enig om at vi skulle strække os meget langt for at få den nye struktur i FJD til at fungere og vi ikke skulle have de pessimistiske briller, men samtidig skal vi passe på ikke sælge ud af arvesølvet, vi er nød til at være tro mod vores formåls paragrafer og medlemmer.

Har indstillet Aage til diverse udvalg
DBK har indstillet Aage til at fortsætte på udvalgsposter som han pt. bestrider.

Dommerelever - forslag
DBK bakker op om indstillingen af Poul Valdemar Nielsen.
DBK indstiller Peer Bæch-Laursen.
PV tager kontakt til en kandidat på Sjællland(se bilag 1)

5. Generalforsamling
Valg til bestyrelsen, herunder valg af formand. Allan N ønsker ikke genvalg. Formandsposten skal drøftes. Jeg udarbejder oplæg.
Bestyrelsen var naturligvis ked af AN´s beslutning, men havde naturligvis forståelse for hans beslutning, samtidig takke vi ham for det arbejde han har udført og den ro han havde skabt i det sønderjyske.
Vi diskuterer forskellige muligheder og kandidater, se bilag 1

Avlsråd - særlige tiltag?
SSJ, tager kontakt til Winnie

Øvrige tillidshverv inkl. Redaktør
SSJ, foreslog at der skal nedsættes en redaktions gruppe, der blev drøftet kandidater til udvalget se bilag 1. SSJ kontakter disse.

Dirigent
SSJ, vi vil igen i år benytte os af en dirigent fra DKK, hvis vi kan finde en i området der er ledig.

Omlægning af pokaler - Peer og Søren
Blev diskuteret under pkt. 3.

6. Regnskab 2009 og kontingent 2010
Gennemgang af modtaget materiale
Det foreløbige regnskab så ud til at give et mindre overskud, hvilket er positivt.

Kontingent forhøjes med kr. 25 over hele linien
Bestyrelsen vedtog et kontingent forhøjelse på kr. 25,-, bl.a. pga. det forestående jubilæum.

7. Jubilæum - løs debat
Struktur
SSJ+PV kigger på strukturen fra de 2 foregående jubilæer og udarbejder forslag til næste møde.
Der skal nedsættes et udvalg der får ansvaret jubilæet.

Tiltag - vin m.m.
TA, arbejder videre med ideen om en Breton vin
PB, tager kontakt til et foderfirma om et 3 årigt hovedsponsorat frem til afholdelsen af jubilæet sept.2013.

8. Evaluering af Vinderklasse
Et stort cadeau til arrangørerne og tak til terrængiverne, for en velgennemført prøve.

Hubertus
Tak til Jan for en god prøve.

Øvrige prøver
Intet

9. Eventuelt
Intet

 

2020 UniQlogo

Gå til toppen