Deltagere: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm, Poul Valdemar Nielsen og Anni Hansen

Dagsorden:

1. Youtube video – i ”Corona-tid”:
Forslag om at poste et link fra DBK’s hjemmeside til youtube-video med relevante bretontræning e.lign blev drøftet, og det blev besluttet at Søren skulle drøfte med Lene og Oskar om det er muligt.

Initiativet er kun i ”Corona-tid”

2. Efterårsvinder klassen:
Efterårsvinder prøven afholdes på Gl.Toftegård i Nordjylland søndag den 27.09.2020, dommere er: Poul Aagaard Sørensen og Niels Erik Krüger.

Det blev besluttet at søge om tilladelse til afholdelse af kvalitetsprøver lørdag den 26.09.2020, her er terræn ikke helt på plads endnu. Der kommer udmelding snarest. Anni, Poul og Søren undersøger terræn.
Det blev besluttet at pokalerne uddeles som om foråret.

3. AICEB – annoncering/rejseklub, m.m:
Europa Cup for Bretons på snepper og på markprøver afholdes i Grækenland i december 2020. Poul foreslår at der evt. kan oprettes en slags ”rejseklub”, og at prøven annonceres på DBK’s hjemmeside.
Poul er kontaktperson på ovenstående.

4. Hanhundelisten og hvalpelisten:
Hanhundelisten og hvalpelisten er netop opdateret. Men det besluttes at strategi for begge lister skal drøftes på først kommende bestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.
Thomas oplyser at, såfremt han skal opdatere hjemmesiden ifb. Hanhundeliste og hvalpeliste, så mangler han rettigheder.

5. Ny sponsor:
Der sendes officiel besked til Prof.dog – samtidig laves skriv til facebookside og hjemmeside, om ny sponsor for klubben.

6. Generalforsamling 14. juni i Vissenbjerg:
Det blev besluttet at forsøge afholdelse af årets generalforsamling i forbindelse med SJD’udstillingen i Vissenbjerg den 14. juni 2020. Claus kontakter Vissenbjerg Hallen, alternativt Vissenbjerg Storkro, vedr. lokale. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter udstillingen.
Ovenstående annonceres på hjemmeside og facebookside.

7. Eventuelt:
Der er indkøbt 3 sæt nye beachbannere, til udlevering til de 3 aktivitetsudvalg.

Anni Hansen
Bratten, den 28.03.2020


Deltager: Søren, Claus, Thomas, Lena og Anni (ingen afbud)

Mødet blev afholdt uden dagsorden, idet der var tale om opfølgning på seneste møde den 27.11.2019, samt henvendelse fra et par medlemmer.

1. Hubertus-prøven – Søren har tilbudt at være prøveleder på Hubertus-prøven de næste 3 år, han finder terræn og dommer.
C-prøven må desværre aflyses i 2020, men den forsøges afholdt på samme vilkår som Hubertus prøven. Samtidig vil der (via Lena) blive anmodet Fakkeløjterne om der findes én i deres område der vil være prøveleder i en 3-årig periode.

Jagt og Outdoor messen i Odense forsøges ligeledes overdraget til Fakkeløjterne via Lena på deres vintermøde den 30.01.2020, ellers er beslutningen af vi dropper vores deltagelse.

2. Oscar Stenhøj er ny webmaster.
Lasse Iversen Hansen fortsætter som redaktør på Jagthunden – bestyrelsen er meget tilfreds med hans indsats.

3. Formandsvalg
Der er indstillet én formandskandidat, af bestyrelsen. Denne offentliggøres når kandidaten er klar, herefter offentliggøres navnet på hjemmesiden og på Facebook. Den øvrige bestyrelse (der er på valg) modtager genvalg.
Avlsråd: medlemmer opfordres til at meddele evt. kandidater til bestyrelsen, hvis der er nogle der er interesserede i posten.
Benny fortsætter som kassèr, bestyrelsen er også her meget tilfreds med hans indsats.

4. Generalforsamlingen
Der er pt ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Hovedprøven 2020
I forhold til evt. terræn i Jylland fredag, er Winnie og Jan Larsen blevet spurgt og har takket nej, idet de ikke mener at tidsplan i forhold til spisning og afholdelse af generalforsamling kan overholdes. Forslaget er droppet.
Claus Nielsen er prøveleder og Lissi Rasmussen hjælper ham. Der er styr på Fakse Vandrehjem, terræn og dommere.

5. Den ”pjece” som Winnie Larsen har udarbejdet til nye hvalpekøbere er sendt i trykken.
Oscar bedes ligge denne på hjemmesiden.

6. SJD
Der afventes stadig høringsforslag vedr. markprøvedommeres mulighed for deltagelse ved flere vinderklasser i efteråret, såfremt de skal dømme andre vinderklasser.

Dansk Breton klubs bestyrelsesmøde den 15.06.2019
Tilstede: Søren Stenhøj, Thomas Severinsen, Claus Raahauge, Lena Sundstrøm og Anni Hansen

1. Konstituering og opgavefordeling:
Kontaktpersoner slettes fra hjemmesiden, og orienteres om dette, hvorefter de erstattes af aktivitetsmedlemmerne.

Der har aldrig været tradition for at bestyrelsen konstituerer sig med titler. Søren er valgt formand og Anni er sekretær.

Jagthundeudstillingsansvarlig: Lena Sundstrøm
Udstillingsansvarlig: Anni Hansen og Merete Larsen
Markprøveudvalg: Thomas Severinsen, Peer Bæch-Laursen og Claus Nielsen
Koordinator for mentorordning: Claus Raahauge
Materialforvalter: Jesper og Morten From Larsen
Redaktør på jagthunden: Lasse Iversen Hansen
Webmaster: vakant

2. Evaluering af hovedprøven 2019:
Stor tilfredshed med dommerne og prøven som helhed. En yderst veltilrettelagt prøve under Peer Bæch-Laursen’s ledelse.
Skal der evt. findes nyt terræn til hovedprøven 2022? Thomas Severinsen undersøger muligheder.

3. Opsamling på aktivitetsudvalg:
Nordjylland v/Anni: Ingen problemer der er styr på aktiviteterne, både udstilling og apporteringsprøven i Mou til august.

Trekantsområdet v/Lena: Der forsøges hvalpe/motivationstræning 1 gang i august som noget nyt, ellers stor tilslutning til træning.

Sjælland v/Søren: Kører tilfredsstillende med diverse træninger, både på mark og apportering.

Bestyrelsen anbefaler at de respektive regnskaber offentliggøres på hjemmesiden.

4. Aktiviteter 2. halvår 2019
Michael Madsen er ansvarlig for udstillingen i Vissenbjerg 2019, men der skal findes ny ansvarlig for udstillingsudvalget i Vissenbjerg 2020 og fremadrettet. Der kigges efter lokale kræfter.

Apporteringsprøver/udstilling: der er styr på apporteringsprøverne og udstillingen i Mou. Der kommer ikke nye diplomer til apporteringsprøverne da prøven fortsat er en DJU-prøve.
Det besluttes at, der ikke stilles deltagere på den Jyske Racedyst i 2019, da der ikke var 3 hunde der bestod A-prøven i 2018.

VK-September 2019: Terræn ved Tonny Lønne i Sønderjylland. Peer Bæch-Laursen er spurgt om han vil være prøveleder – der afventes svar. Der drøftes dommere fra området. Søren og Anni følger op.

Mesterskabsprøve C-prøve/Hubertusprøve: Søren har talt med Ole Kai Frank som har tilbudt at begge prøver kan afholdes i Nordjylland. Det skal afklares om Hubertusprøven kan afholdes den 28.september eller evt. weekenden før. Evt. skal Søren tale sammen med skytten på stedet om prøvens sammensætning.
Såfremt dette ikke lykkes forsøger Søren at finde alternativer.

Nyjægerjagter mm: Jens Hansen og Thomas Klit er begge blevet spurgt om de vil stille terræn til rådighed for en sneppejagt med nyjæger. Jens Hansen har sagt ja – og Thomas Klit skal kontaktes igen, med svar på hans spørgsmål om hvornår man er nyjæger og hvem der udvælger deltageren.
Det præciseres at, en nyjæger har maks haft jagttegn i 4 år og såfremt der er flere, anbefales at den yngste vælges.

Derudover forsøger Søren at arrangere en nyjægerjagt på Sjælland.

Thomas Severinsen vil kontakte Allan Folmer Hansen, om han evt. kan tilbyde en ungjæger en jagt på skovfugle i Sverige.

5. Hovedprøve 2020 Sjælland: Afholdes af Claus Nielsen i samarbejde med Lissi Rasmussen, standkvarter bliver formentlig Faxe Vandrehjem. Vi drøfter dommere fra området, men må nok også kigge lidt ud over Sjælland. Søren reserverer indledningsvis de sjællandske dommere.

6. Opsamling kasserer, medlemsregistrering, suppleanter m.m.
Marianne er orienteret om at bestyrelsen vil have kasser skiftet på plads senest i uge 25. Det kan blive nødvendigt at Søren kontakter Danske Bank med henblik på dette.

Medlemsregistrering ligger fortsat hos Benny.
Suppleanter: Jens-Ole Nielsen og Lasse Iversen Hansen

6.a. Formalia og regnskab m.m.: Vi foretog en overordnet gennemgang af regnskabet.

7. Pokaler o.l. v. Anni
Der arbejdes fortsat på en logbog over samtlige pokaler – det er et omfattende arbejde, hvis der skal tages billeder af alle pokalerne til indsættelse i logbogen.
Anni undersøger, hvad lommelærker koster i Frederikshavn.
Uffe pokalen skal igen/fortsat efterlyses, da den stadig ikke er dukket op.

8. Særlige indsatsområder – formalia?
8.a. Medlemsmøde – for alle. Kan det bære? Det blev drøftet om der er grundlag for medlemsmøder. Bestyrelsen er positive overfor ideen om medlemsmøder – men indfaldsvinklen er at indholdet af møderne skal favne bredt for alle medlemmer i DBK.

9. Avlsråd – indstillinger:
Der er drøftet forskellige emner i forhold til avl. Indtil videre fortsætter Søren Stenhøj og Thomas Severinsen som avlsråd. Såfremt avlsrådet skal nedlægges er dette en generalforsamlingsbeslutning.

Bestyrelsen havde en kort drøftelse omhandlende forretningsordenen for avlsrådet. Denne kan tolkes således, at et avlsrådsmedlem, som opdrætter eller hanhundeejer kun kan deltage i kategoriparringer.
Det blev fra flere sider tilkendegivet, at man ved at påtage sig et tillidshverv i DBK ikke afskærer sig fra at lave Øvrige parringer.

Søren kontakter tidligere formand Aage Stenhøj Jørgensen for en drøftelse af, om den pågældende forretningsorden er tiltrådt på en generalforsamling, eller om den i lighed med andre forretningsordener er udarbejdet af en tidligere bestyrelse.

10. Hjemmeside og facebook – indstillinger og løsninger:
Da der fortsat ikke er fundet en ny Webmaster, aftales det at, der laves et ”stillingsopslag” på hjemmesiden og Facebook.

11. Opsamling SJD/Jagthunden v. Søren
Søren gav en kort orientering om hvad der sker i SJD.
Markprøvekalenderen revideres, den nuværende er gældende til og med 2020.

12. Hædersbevisninger:
Der blev drøftet flere relevante navne som indstilles til hædersbevisninger. Disse uddeles ved hovedprøven 2020.

13. Fremtidens bestyrelse, formand m.m.:
Der er drøftet et forslag til ny formand som bestyrelsen enstemmigt kan bakke op om. Der arbejdes videre på dette.

14. Handlingsplan – en opsummering:
Årshjul/årsplan offentliggøres på klubbens hjemmeside.

15. Evt:
Claus Raahauge har arbejdet videre i forhold til at finde mentorer og har fundet frem til at
Morten Larsen, Benny Kühlmann og Thorbjörn Rantanen Lund-Nielsen har sagt ja til at indtræde i et mentorudvalg. Såfremt der skal udarbejdes retningslinjer til udvalgte, arbejder de 3 videre på dette i samarbejde med Claus Raahauge.

Anni efterspurgte 2 sæt beach-bannere med samme udseende som det ene nuværende. Det skal undersøges hvem der opbevarer det ene sæt, og Søren skal derefter bestille 2 sæt mage til.

17.06.2019 Anni Hansen

Dansk Breton Klubs bestyrelsesmøde den 27.11.2019 (Skype)

Deltagere: Søren, Claus, Thomas, Lena og Anni – ingen afbud.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Status SJD v. Søren

Søren orienterede kort om status i SJD, der var repræsentantskabsmøde i november 2019. FJD er nedlagt og sluttede med et overskud på ca. kr. 500.000,-. Der er aftalt ny startkapital i SJD på kr. 200.000,-

 

 1. Status fra aktivitetsudvalg – Claus, Anni, Lena (og Benny?)

Claus orienterede fra det sjællandske aktivitetsudvalg, der er styr på aktiviteterne, og der er kommet forslag om uddannelse af instruktører i DJ-regi.

Anni orienterede fra det nordjyske aktivitetsudvalg, også her er der styr på aktiviteterne, som er planlagt for 2020.01.

Lena orienterede fra Fakkeløjterne i det sydjyske. Der er som sædvanligt stor opbakning til træningerne. Der var forsøgt med hvalpemotivation for hvalpekøbere som var indmeldt af opdrætterne. Med tilkendegivelse af at, de vil komme igen til foråret, startes igen træning for hvalpene/unghunde.

 

 1. Hovedprøven holdes i 2020 på Sjælland med Fakse Vandrehjem som standkvarter i dagene 3.-4.-5.april, med Claus Nielsen som prøveleder, og Lissi Rasmussen som hans hjælper. Der er bestilt dommere og terræn. Thomas Severinsen foreslår at, der evt. kan stilles terræn i Jylland fredag, således at jyderne kan gå på prøve i Jylland og efterfølgende køre til Fakse – uvist om logistikken kan gå op pga transporttid.

 

 1. Økonomi og kontingent 2020 v. Benny skal der lægges kr. 25,00 på alle kategorier?

Det blev besluttet at lade samtlige kategorier i kontingentet stige med kr. 25,-

 

 1. Særlige aktiviteter, C-prøve i fremtiden, Hubertus i fremtiden, Jagtudstilling Odense , Udstillinger ud over SJD samt dommere.

 

 1. Søren tilbyder at, tilrettelægge Hubertusprøven de næste 3 år, det bliver på Sjælland/Lolland hvert år. Der skal ske selvstændig evaluering.

 2. C-prøven bliver i januar på Fyn med Åge Stenhøj som prøveleder – skal prøven fortsætte – der er fortsat faldende deltager tal på B-prøverne.

 3. Jagt udstilling i Odense.

Som udgangspunkt er vi ikke interesseret i at forsætte deltagelsen, da det er blevet for dyrt, i forhold til vores udbytte.

 1. Udstillinger – Hvordan forholder vi os til DKK’s regler vedr. dommere – indstilling af Hans Bilde Sellerup.

 

 1. Tillidshverv

Åge og Oskar har indtil videre meldt sig om ”webmostere” i fællesskab.

Bestyrelse – Anni og Claus er på valg til næste generalforsamling. Bestyrelsen er alle positive overfor indstilling af fælles kandidat til formandsposten. Søren kontakter vedkommende.

Søren og Thomas fortsætter som avlsråd indtil videre.

 

 1. Andet

Anni og Søren arbejder videre på bestilling af nye beachbannere til samtlige aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen drøfter på senere bestyrelsesmøde evt. uddannelse af egne jagthundeinstruktører.

Claus mangler respons tilbage på mentorordningen.

Anni bestiller ærespræmier med logo til hovedprøven.

Tilstede: Søren Stenhøj, Claus Raahauge, Claus Rasmussen, Thomas Severinsen og Anni Hansen
Afbud: Ingen

Dagsorden til generalforsamlingen i morgen, gennemgås en sidste gang.

Bestyrelsen er klar over at, der skal gøres noget i forhold til at Winnie B. Larsen har meddelt at, hun ikke ønsker at fortsætte i avlsrådet i Dansk Breton Klub efter 01.05.2019. Winnie har siddet i avlsrådet i ca. 20 år.
Midlertidigt overtager Søren Stenhøj administration af avlsarbejdet på Sjælland, Fyn og Øerne og Thomas Severinsen overtager for Jylland.

Winnies meget flotte pjece til nye medlemmer om bretonen, trykkes som brochure og sendes fremadrettet til nye medlemmer/nye hvalpekøbere.

Kontaktpersoner på klubbens hjemmeside skal opdateres. Thomas Serverinsen er kontaktperson for i Kronjylland/Djurs-området, og undersøger om der er interesse for at oprette et aktivitetsudvalg dér. Anni undersøger hvem der er
kontaktpersoner i Nordjylland + Syd- og Sønderjylland/Fyn. Claus Raahauge undersøger på Sjælland.

Bestyrelsen foreslår Lena Sundstrøm og Lasse Iversen Hansen som suppleanter til bestyrelsen, såfremt Lena Sundstrøm ikke vælges til bestyrelsen.

Claus Raahauge arbejder videre med at finde medlemmer som vil være mentorer for nye medlemmer. Der arbejdes på et mentorudvalg som ligger direkte under bestyrelsen, ligesom de øvrige udvalg.

I forhold til udfordringer med specialdommer for Bretons, arbejder Anni med at finde egnede gruppe 7 dommere som evt. kan dømme Bretons.

Jerup den 08.04.2019
Anni Hansen
Sekretær, DBK

2020 UniQlogo

Gå til toppen