Referat fra Dansk Breton klubs ordinære generalforsamling den 05.april 2019

1. Valg af dirigent:
Poul Valdemar Nielsen blev foreslået af bestyrelsen, og blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet jf. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning v/formand Søren Stenhøj:
Søren fremlagde beretningen som bla. omhandlede den nye organisation SJD((Stående jagthunde i Danmark) derudover handlede beretningen om klubbens faldende medlemstal og hvalpetillæg.
Herefter svarede Søren på spørgsmål fra generalforsamlingen som også gav en konstruktiv debat, bla. vedr. markprøvekalenderen, ideer til at fastholde og helst øge medlemstallet og hvalpetillægget.
Der fremkom fra et nyt medlem en opfordring til at beretningen ikke indeholder en masse forkortelser som er umulige at forstå for nye medlemmer – dette tages til efterretning.
Herefter kunne beretningen godkendes.

3. Udvalgenes beretning:
Udvalgenes beretning – fremkom sammen med bestyrelsens beretning under pkt. 2.

4. Forelæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed:
Søren fremlagde regnskabet. Eneste spørgsmål til regnskabet var, hvornår Benny Kühlmann overtager kassér posten fuldt ud. Hertil kunne Søren svare at, det gør Benny nu.

5. Behandling af indkomne forslag:
Morten Larsen motiverede sit forslag til ændring af retningslinjer for avl, og han og Søren Stenhøj svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen. Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning, men der var ikke 2/3-dels flertal og forslaget blev ikke vedtaget.
Derefter blev der stemt om bestyrelsens ændringsforslag forslag som var:

Supplerende tekst til gældende retningslinjer for avl

Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi
Tæver, der opfylder de samme krav den 5. april 2019 som hanhunde på hanhundelisten, kan i perioden 6. april 2019 frem til og med den ordinære generalforsamling i 2023 få godkendt en parring i henhold til Retningslinjer for avl med bretons i DBK-regi, således at valg af hanhund og dennes præstationer er afgørende for kategoriseringen sammenligneligt med de nuværende gældende krav til tæverne i kategori 1, kategori 2 og kategori 3.

En tæve, der har 2. præmie i åben klasse eller på brugsprøve, og som har bestået en apporteringsprøve, er HD-fri (A eller B) og har Very Good eller Excellent på udstilling, kan få godkendt en parring i kategori 3 med en hanhund, som opfylder de nuværende gældende krav til tæverne i Kategori 2 og Kategori 3.

Bemærkning:
Bestyrelsen bemyndiges til at indarbejde ovenstående i de nuværende retningslinjer, således at intentionen i ovenstående tydeliggøres.

Forslaget blev vedtaget med et flertal over 2/3.

Dernæst behandlede generalforsamlingen et forslag om matadoravl. Forslaget opnåede ikke 2/3 flertal. Poul Valdemar Nielsen stillede følgende ændringsforslag, som et supplement til retningslinjer for avl:

Avlshunde, der i forhold til matadoravl modtager en advarsel fra DKK, kan ikke figurere på Hanhundelisten eller få en parring godkendt af DBK i henhold til gældende retningslinjer

Forslaget opnåede mere end 2/3 flertal.

6. Valg:
6.1 Valg af formand - Formanden var ikke på valg
6.2 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Claus Raahauge modtager genvalg for 1 år – blev genvalgt for 1 år.
Claus Rasmussen modtager genvalg
Thomas Severinsen modtager genvalg

Lena Sundstrøm var opstillet af Jens Ole Nielsen, som motiverede indstillingen, med bla. at der var en geografisk skæv fordeling af bestyrelsesmedlemmer. Samtidig tror han på at, Lena Sundstrøm kan komme med gode input til aktivitetsudvalgene.

Thomas Severinsen og Lena Sundstrøm blev valgt for en to-årig periode.

6.3 Valg af 2 suppleanter:
1.suppleant blev Lasse Iversen Hansen
2.suppleant blev Jens Ole Nielsen

6.4 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Merete Larsen blev genvalgt som revisor sammen med Eddie Grundahl
Torben P. Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant

7. Eventuelt.
Her orienterede Poul Valdemar Nielsen om AICEB-samarbejdet og oplyste om at der til i efteråret 2019 afholdes EM på skovsnepper, og hvert af medlemslandene må stille med 7 deltagere hver. Mesterskabet afholdes i Bretagne i Frankrig.

Winnie B. Larsen takker af fra over 20 års arbejde i avlsrådet, hvilket efterlader klubben i et tomrum, som der snarest skal kigges på.

Winnie og Jan B. Larsen har lavet en meget flot ”bog” og medtaget nogle eksemplarer som bestyrelsen fik udleveret. Tak for det, den vil fremadrettet blive brugt på bedste vis.

Thomas Klit har doneret et racekompendium, som er genoptryk af Svensk Breton Klubs racekompendium. Bestyrelsen takker herfor. Thomas oplyser at, han har doneret de medbragte eksemplarer, og såfremt DBK ønsker at, trykke flere evt. til udlevering til nye medlemmer, skal der fremadrettet gå 5 kr. pr. stk til Svensk Breton Klub.

Hans Henrik Grand foreslår at klubben laver hvalpepakker, som kan købes af opdrætterne og udleveres til hvalpekøbere – forslaget gives videre til Aktivitetsudvalgene og/eller til Pokalfonden.

Franz Metzker foreslår at Aktivitetsudvalgene deltager mere ved messer, skuer o.lign.

Lasse Iversen Hansen opfordre medlemmerne til at indsende artikler til Jagthunden, og orienterer om at de max må fylde 500 ord og det skal være originale billeder, hvis der medsendes billeder.

Til sidst udnævnes:
Årets Unghund 2018: Grand’s Uniq Sigi v/Jens Ole Nielsen med 11p.
Årets hund 2018: Kenzo v/Thomas Klit med 22p.

Den nye pokal doneret af Dansk Falkejagt Klub v/Frank Skaarup til klubbens C-prøve blev uddelt til 2.v på prøven 2018 – Theo v/Eddie Grundahl.

Dirigenten slutter med at takke for god ro og orden og for generalforsamlingens høflighed 
Søren takker dirigenten og Claus Rasmussen for hans arbejde i bestyrelsen som har været godt forberedt og konstruktivt, og samtidig byder han velkommen til Lena Sundstrøm.

Tak for i aften.

Jerup den 08.04.2019
Anni Hansen
Sekretær, DBK

Poul Valdemar Nielsen
Dirigent

2020 UniQlogo

Gå til toppen